_______________________

 

 

 

Maatwerk Voor Nederland B.V.

LINIE 241 7325DS Apeldoorn

 

 

T: 055-3601091

F: 055-3604034

 

info@mvn-online.nl

 

___________________

 

 

 

               

 

 

 

Wie zijn wij?
Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt.
Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd zouden kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij de verzekeringen worden onderbracht.
.
Onze kwaliteit.
Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad). Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Ons kantoor is aangesloten bij het Klachten instituut Verzekeringen, Autoriteit Financiële Markten en Stichting Implementatie (GIDI). (Zie klachtenprotocol onderaan deze pagiina)
.
Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dat extra zekerheid. Wij maken gebruik van de deskundigheid van Erkend hypotheekadviseurs.
 

 

 

Klachten protocol - Maatwerk voor Nederland B.V.


 

  • Nadat een klant heeft aangegeven niet tevreden te zijn met een onderdeel van de dienstverlening van ons kantoor wordt de melding door de daarvoor bevoegde persoon opgenomen in het klachten register.
  • Na de eerste mondelinge melding van de klacht, verzoekt de daarvoor bevoegde persoon de klager de klacht schriftelijk (brief of E-mail) binnen 5 werkdagen aan Maatwerk voor Nederland BV toe te sturen.
  • Bij Maatwerk voor Nederland is de daarvoor bevoegde persoon verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. 
  • In het klachten register nemen wij de gegevens op die nodig zijn voor een spoedige en zorgvuldige afwikkeling van de klacht.
  • Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen uiterlijk binnen vier weken is afgewikkeld in de vorm van een gemotiveerd standpunt dat ook schriftelijk aan de klager is meegedeeld.
  • Ingeval deze termijn niet haalbaar is zal de daarvoor bevoegde persoon de klager hierover tijdig schriftelijk berichten. 
  • De behandeling van de klacht doorloopt de door ons kantoor gehanteerde standaard procedure. De daarvoor bevoegde persoon:

 

1. Maakt een klachten dossier aan.

 

2. Bestudeert het gehele dossier waarop de klacht betrekking heeft.

 

3. Hoort de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor  het desbetreffende dossier van de klant.

 

4. Wint eventueel nadere informatie in bij de klager wanneer er onduidelijkheden zijn of ontbrekende informatie nodig is.

 

5. Beoordeelt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van klager.

 

6. Bespreekt het dossier met de directie en waar nodig met anderen binnen Maatwerk voor Nederland BV of externe personen of partijen. Dit als check op de eigen interpretatie en het voorlopige standpunt. 

 

7. Maatwerk voor Nederland BV formuleert het definitieve besluit en informeert klager per brief over dit besluit en de onderliggende argumentatie.

 

8. De daarvoor bevoegde persoon slaat een kopie brief op in het klachten dossier en neemt uiterlijk één week na het verzenden van deze brief contact op met de klager om de brief waar nodig toe te lichten en na te vragen in hoeverre klager het eens is met het genomen besluit. 

 

9. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het ‘klacht dossier' en/of  ‘klachten register'. 

 

10. Indien klager akkoord gaat met het door de daarvoor bevoegde persoon genomen besluit wikkelt deze de klacht af conform de uitspraak. Hij sluit het klacht dossier, vermeldt dit in het ‘klachten register' en slaat het klacht dossier op in relatie dossier van klager. Hiermee is de klacht voor wat betreft de klager afgewikkeld. 

 

11. In geval klager niet akkoord gaat met het besluit van de daarvoor bevoegde persoon maakt deze hiervan een aantekening in het klacht dossier en het klachten register. De daarvoor bevoegde persoon attende

ert de klager nogmaals op de mogelijkheid om het geschil voor te leggen bij het klachten instituut waarbij ons kantoor is aangesloten. Deze mogelijkheid is ook al in de bevestigingsbrief aangegeven. 

 

12. Iedere klacht bevat belangrijke informatie over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom wordt iedere klacht in detail binnen ons kantoor besproken om na te gaan welke verbeter punten binnen onze organisatie of werkwijze wenselijk en/of noodzakelijk zijn.